Algemene Voorwaarden

 

Telefoonnummer: 06-53340409
E-mailadres: info@poolbrothers.nl
KvK-nummer: 17171481
Btw-identificatienummer: NL001329324B40

 

Definities

 1. The Poolbrothers: The Poolbrothers, gevestigd te Oss onder KvK nr. 17171481.
 2. Klant: degene met wie The Poolbrothers een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: The Poolbrothers en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.


Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens The Poolbrothers.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.


Prijzen

 1. Alle prijzen die The Poolbrothers hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die The Poolbrothers hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan The Poolbrothers te allen tijde wijzigen. 
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die The Poolbrothers niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
 5. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door The Poolbrothers vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
 6. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van The Poolbrothers, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 7. Indien partijen voor een dienstverlening door The Poolbrothers een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 8. The Poolbrothers is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 9. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient The Poolbrothers de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 10. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 11. The Poolbrothers heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 12. Voorafgaand aan de ingang ervan zal The Poolbrothers prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 13. De consument heeft het recht om de overeenkomst met The Poolbrothers op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.


Betalingen en betalingstermijn

 1. The Poolbrothers mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen. 
 2. De klant dient betalingen achteraf binnen 7 dagen na levering van het product te hebben voldaan.
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat The Poolbrothers de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen. 
 4. The Poolbrothers behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.


Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is The Poolbrothers gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en  de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan The Poolbrothers. 
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag The Poolbrothers zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van The Poolbrothers op de klant onmiddellijk opeisbaar. 
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door The Poolbrothers, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan The Poolbrothers te betalen. 

 
Recht van reclame 

 1. Zodra de klant in verzuim is, is The Poolbrothers gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2. The Poolbrothers roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan The Poolbrothers, tenzij partijen hierover andere afspraken maken. 
 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.


Herroepingsrecht
 

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
 • het product niet is gebruikt
 • het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
 • het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
 • het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
 • de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
 • het product geen reis, vervoersticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
 • het product geen los tijdschrift of losse krant is
 • het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
 • de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
 1. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
  • op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
  • zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen
  • zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen
  • zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
 2. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@poolbrothers.nl, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van The Poolbrothers, www.poolbiljart.nl, kan worden gedownload.
 3. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan The Poolbrothers, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.


Vergoeding van bezorgkosten 

 1. Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan The Poolbrothers heeft geretourneerd, dan zal The Poolbrothers eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.  
 2. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van The Poolbrothers voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.


Vergoeding retourkosten 

Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument. 


Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.


Retentierecht 

 1. The Poolbrothers kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van The Poolbrothers heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. 
 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan The Poolbrothers.
 3. The Poolbrothers is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

 
Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan The Poolbrothers te verrekenen met een vordering op The Poolbrothers. 


Eigendomsvoorbehoud
 

 1. The Poolbrothers blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van The Poolbrothers op grond van wat voor met The Poolbrothers gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan The Poolbrothers zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren. 
 4. Indien The Poolbrothers een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft The Poolbrothers het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

 
Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij The Poolbrothers, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres. 
 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft The Poolbrothers het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. 
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan The Poolbrothers kan tegenwerpen.


Levertijd
 

 1. De door The Poolbrothers opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van The Poolbrothers.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij The Poolbrothers niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 
Feitelijke levering 

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.


Transportkosten
 

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.


Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan The Poolbrothers niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan The Poolbrothers, bij gebreke waarvan The Poolbrothers niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

 
Verzekering

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
  • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
  • zaken van The Poolbrothers die bij de klant aanwezig zijn
  • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 2. De klant geeft op eerste verzoek van The Poolbrothers de polis van deze verzekeringen ter inzage.

 
Bewaring 

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.


Montage/Installatie

 Hoewel The Poolbrothers zich inspant alle montage en/of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld.


Garantie

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor The Poolbrothers enkel een  inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting. 
 2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal. 
 3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt. 

 
Ruilen 

 1. Het ruilen van gekochte artikelen is alleen mogelijk indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
 • ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur Na deze melding heeft de u als klant NOGMAALS 14 dagen om het product daadwerkelijk retour te sturen.
 • het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs)kaartjes
 • het product is nog niet gebruikt
 1. Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen en aangepaste artikelen of artikelen die specifiek besteld zijn kunnen niet worden geruild.


Uitvoering van de overeenkomst
 

 1. The Poolbrothers voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 
 2. The Poolbrothers heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant. 
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat The Poolbrothers tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat The Poolbrothers tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.


Informatieverstrekking door de klant 

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan The Poolbrothers.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert The Poolbrothers de betreffende bescheiden. 
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door The Poolbrothers redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.


Vrijwaring

De klant vrijwaart The Poolbrothers tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door The Poolbrothers geleverde producten en/of diensten. 


Klachten

 1. De klant dient een door The Poolbrothers geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant The Poolbrothers daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 
 3. Consumenten dienen The Poolbrothers uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat The Poolbrothers in staat is hierop adequaat te reageren. 
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat The Poolbrothers gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
 7. Indien de klant ontevreden is over de dienstverlening van The Poolbrothers, deelt de klant dit zo spoedig mogelijk mee aan The Poolbrothers en zullen partijen proberen om tot een informele oplossing te komen.
 8. Wanneer de in lid 1 gevolgde weg niet tot een voldoende oplossing leidt, kan de klant een klacht indienen bij Webwinkelkeur. Mochten wij er met u niet uitkomen dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.


Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan The Poolbrothers.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling The Poolbrothers ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 


Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als The Poolbrothers een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan The Poolbrothers verschuldigd zijn. 


Aansprakelijkheid
 The Poolbrothers

 1. The Poolbrothers is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien The Poolbrothers aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. The Poolbrothers is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien The Poolbrothers aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.


Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van The Poolbrothers vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.
 

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer The Poolbrothers toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door The Poolbrothers niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat The Poolbrothers in verzuim is. 
 3. The Poolbrothers heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien The Poolbrothers kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 


Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van The Poolbrothers in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan The Poolbrothers kan worden toegerekend in een van de wil van The Poolbrothers onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van The Poolbrothers kan worden verlangd. 
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor The Poolbrothers 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat The Poolbrothers er weer aan kan voldoen. 
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 
 5. The Poolbrothers is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.


Wijziging algemene voorwaarden

 1. The Poolbrothers is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal The Poolbrothers zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 


Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van The Poolbrothers. 
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 


Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat The Poolbrothers bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.


Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar The Poolbrothers is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Menu